CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Stanislav Žák
Ing. Stanislav Žák Univerzita/vysoká škola: Vysoké Učení Technické v Brně
Fakulta: Středoevropský Technologický Institut
Ústav: Pokročilé materiály
Telefon: 603 799 811
E-mail: Stanislav.Zak@ceitec.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/stanislav-zak-126676

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky ve výzkumné skupině Pokročilé kovové materiály a kovové kompozity, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího určováním lomových a pevnostních charakteristik kovových materiálů. Má specializace jsou numerické výpočty (metodou konečných prvků) lomových parametrů pro trhliny se speciální geometrií či zatížením. Dále se věnuji výuce studentů druhého ročníku bakalářských oborů na Strojní Fakultě Vysokého Učení Technického v Brně, konkrétně v předmětu 4PP - Pružnost pevnost I, který je zaměřen na analytické výpočty deformací a prutových těles a jejich napěťových stavů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, kde působím, umožňuje přístup k nejnovějším licencovaným verzím výpočetních programů, jako je např. ANSYS (metoda konečných prvků), nebo MATLAB. Dále pracoviště (v rámci mé výzkumné skupiny) umožňuje využívat několik strojů pro zkoušky materiálových vlastností - stroje pro únavové zkoušky materiálů pro maximální zatížení 20kN a 100kN, stroje pro nízko- a vysokoteplotní zkoušky (creep) pro teploty od 196°C do zhruba 1000°C, stroje pro biaxiální zatížení a pro osové kombinované namáhání tahem/tlakem a krutem. Pro zpracování experimentálních výsledků je na pracovišti k dispozici transmisní elektronový mikroskop (TEM).