CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav: Katedra historie
Telefon: 731 180 486
E-mail: vilem.zabransky@email.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://ff.ujep.cz/index.php/khi/menu-khi/personalni-slozeni/15-khi/personalni-slozeni/85-mgr-vilem-zabransky

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Na katedře historie působím vědecky i pedagogicky. Podílím se na výuce starších českých dějin, metodologických základů historické práce a historické geografie a demografie. V rámci výzkumu se soustředím na dějiny měst a migraci městského obyvatelstva ve středověku a raném novověku a historicko-geografická témata.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Spolupráce je možná zejména na poli studia dějin raně novověkých měst, což jedno z prioritních témat výzkumu na katedře. Stejně tak je možná spolupráce v případě mezioborové tématiky výzkumu přírodních pohrom a katastrof.
Vedle toho v rámci katedry historie FF UJEP působí specializované pracoviště Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, které je vybavené špičkovou technikou jako jsou nejrůznější typy skenerů (ruční laserový skener Creaform EXAScan, ruční optický skener Artec Eva, Optický skener Breuckmann) a dalších přístrojů sloužících k dokumentaci památek.