CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Ústav: Zootechnických věd
Telefon: 3847772568
E-mail: zabransky@zf.jcu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako odborný asistent s akademickým titulem pro výživu hospodářských zvířat na katedře Zootechnických věd. Mou specializací je především výživa telat a využití probiotických, prebiotických, symbiotických a dalších aditivních krmných doplňků ve výživě hospodářských zvířat. Jsem vedoucím řady diplomových a bakalářských prací, spoluřešitelem ve třech grantech NAZV, řešitelem GAJU, podané dva patenty, autorem nebo spoluautorem 4 impaktovaných článků, jedné certifikované metodiky, 39 recenzovaných článků a 49 příspěvků ve sbornících s mezinárodní účastí.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni přístroji: Hematologický analyzátor ALvet, biochemický analyzátor krve Ellipse, chlazená odstředivka Hettich Universal 320R, UV spektrofotometr UNICAM 5625, laboratorní pec s programovatelnou regulací LAB-DP 34-17, atomový absorpční spektrofotometr UNICAM 969, Purelab Clasic, Dvánáctikanálový měřič gama záření LB 2011 firmy Beckman Coulter, zařízení pro elektroforézu – SEBIA, luminometr LM01A, promývačka mikrodesek COLUMBUS, stanovení dusíkatých látek a bílkovin na analyzátoru Kjeltec firmy Tecator metodou dle Kjeldahla, stanovení tuku na analyzátoru Soxtec Tecator metodou dle Soxhleta, analyzátor Fibertec Tecator a ANKOM, analyzátor Fibertec Tecator a ANKOM, analyzátor IONOSEP 3001 na stanovení pH, KVV, kyseliny mléčné, kyseliny octové a kyseliny máselné v silážích, Daisy Analyser od firmy ANKOM, přístroj NIRS pro rychlé stanovení většiny organických živin, aparatura pro měření koncentrací stájových plynů (INNOVA) a pro měření prašnosti v ovzduší (DUSTTRACK). Nedílnou součástí naší katedry je také Školní zemědělský podnik s pokusnými zvířaty – drůbež (česká zlatá kropenka), prasata (přeštické černostrakaté), koně, ovce, kozy, králíci, dvě krávy s trvalou bachorovou kanylou a 30 českých červinek.