CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jan Weyr
Ing. Jan Weyr Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta stavební
Ústav: Ústav technických zařízení budov
Telefon: +420 54114 8106
E-mail: weyr.j@fce.vutbr.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně, kde se zabývám komplexními dynamickými simulacemi budov, problémy vedení tepla v budovách, či hodnocením tepelné pohody ve stavebních objektech. Téma mé disertační práce je optimalizace mikroklimatu a energetické náročnosti historických budov, mám zkušenosti prováděním experimentálních laboratorních a in situ měření. Za diplomovou práci jsem obdržel ocenění o nejlepší studentskou a doktorskou práci v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2014, na doktorandské konferenci Juniorstav v ročnících XVII a XVIII jsem obsadil 1. a 2. místo.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav TZB disponuje měřicí technikou a laboratoří se zabudovanými ucelenými systémy z oblasti techniky prostředí, které umožňují sledování fyzikálních dějů, měření a ověřování vlastností jednotlivých elementů soustav v měřících uzlech a také simulaci tepelně vlhkostních dějů ve vytápěných a klimatizovaných místnostech a jejich spojité monitorování. Pracoviště je začleněno do fakultního Výzkumného centra AdMaS, kde se zabývá především diagnostikou kvality vnitřního prostředí budov, modelováním energetického chování budov, termografií v regionálním rozsahu. K dispozici je software Design Builder, Fluent, ANSYS. Pracoviště je nositelem projektu TAČR CK – Smart Regions, spolupracuje se zahraničními univerzitami, evropskou institucí REHVA a v oblasti historických budov s Technickým muzeem, Památkovým ústavem i městem Brno. Dále také s firmami v oblasti měření, regulace a informačních systémů.