CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
PhDr. Jan Vávra, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Ekonomická fakulta
Ústav: Katedra regionálního managementu
Telefon: 387 772 760
E-mail: jvavra@ef.jcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-regionalniho-managementu/osoba/24446

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Dlouhodobě se věnuji vztahu člověka a životního prostředí z pohledu společenských věd, především environmentální sociologie. Mezi má hlavní témata patří sociální percepce změn klimatu, povodní a půdní eroze a sociologické aspekty zahrádkaření. V souvislosti se změnami klimatu se také zabývám spotřebou energie a uhlíkovou stopou zejména na úrovni domácností. Dalšími okruhy mého zájmu, byť v současnosti trochu stranou hlavní výzkumné práce, jsou česká kulturní krajina jako místo setkávání člověka a přírody a kritická analýza koncepce zelené ekonomiky a bioekonomiky z pohledu ekologické ekonomie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Vítám oborovou i mezioborovou spolupráci s ostatními společenskými, přírodními i technickými vědami. Mám zkušenosti s mezioborovou spoluprací na mezinárodních vědeckých projektech, s analýzou kvantitativních a kvalitativních dat i s teoreticky orientovaným výzkumem. Pracoviště katedry je vybaveno standardní technikou pro ekonomické a sociologické obory a softwarem pro analýzu kvantitativních dat.