CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. et Ing. Martin Tuscher
Ing. et Ing. Martin Tuscher Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta stavební
Ústav: Ústav stavební ekonomiky a řízení
Telefon: 728 712 371
E-mail: tuscher.m@fce.vutbr.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Mojí specializací jsou stavební rozpočty, kalkulace, cenotvorba a posudky v oblasti stavebnictví. V rámci doktorského studia se zabývám oceňováním povodňových škod. Hlavním tématem mé práce je problematika modelování škodních křivek, podle kterých se rychle, jednoduše a přesně stanoví škoda způsobena na nemovitých věcech v důsledku povodní.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno softwary, které umožňují oceňovat stavební produkci, oceňovat nemovité věci, sestavovat harmonogramy a řídit stavební zakázky.