CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta: Fakulta výrobních technologií a managementu
Ústav: Katedra technologií a materiálového inženýrství
Telefon: 475 285 550
E-mail: svobodova@fvtm.ujep.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://cz.fvtm.ujep.cz/karta.php?zobraz=karta&idprac=119

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na katedře technologií a materiálového inženýrství, kde se zabývám chemickými předúpravami na bázi nanotechnologií v aplikaci na různé kovové materiály. Dále se zabývám studiem materiálů z hlediska jejich mechanických vlastností, makroskopické i mikroskopické analýzy, analytickými metodami a metrologií. Dlouhodobě se také věnuji výuce zahraničních studentů v oblasti koroze a ochrany proti korozi, strojírenské technologie a výrobních technologií.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno přístroji pro mechanické zkoušení materiálů (tvrdoměry, trhačka, tribometr), pro hodnocení makro a mikrostruktury materiálů máme k dispozici elektronový mikroskop s EDS analyzátorem, dále konfokální laserový mikroskop a několik optických mikroskopů. Máme vytvořeno kvalitní zázemí pro přípravu metalografických vzorků, dále také laboratoř chemie a analytických metod, kde jsou umístěny spektrometry (stacionární, přenosný), chromatograf a UV-VIS spektrometr. Pro zkoušení koroze je k dispozici korozní komora. Dále máme vybavení pro odlévání a tepelné zpracování hliníkových materiálů. Dále máme stroje a vybavení pro obrábění a broušení různých materiálů.