CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D..
Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Ústav historických věd
Telefon: 466 036 768
E-mail: hana.stoklasova@upce.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu historických věd, kde se specializuji na dějiny 19. století, konkrétně na dějiny církví a přechodových rituálů. V současné době se věnuji tématu vzniku a fungování luterských a kalvínských evangelických sborů v tzv. tolerančním období (1781-1861). Při tomto výzkumu se zaměřuji především na prameny latinské provenience, které dosud zůstávaly poněkud stranou, pracuji z velké většiny s dobovými ego-dokumenty, zejména s korespondencí.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, podporuje výzkum realizovaný jeho jednotlivými členy především tím, že umožňuje badatelské pobyty, a to jak domácí, tak také zahraniční. V nedávné době mi tak bylo umožněno navštívit archivy v Budapešti, Sárospataku (Maďarsko) a v Bratislavě (SR), v nichž jsou uloženy prameny dotýkající se mého výzkumu. Efektivní možnost spolupráce spatřuji především ve vzájemné výměně zkušeností při výzkumu podobných témat a využití stejných typů pramenů.