CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Markéta Součková
Ing. Markéta Součková Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Ústav: Ústav ekonomiky
Telefon: 720 730 840
E-mail: souckova@fbm.vutbr.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu ekonomiky, kde jsem členem výzkumného týmu Specifického výzkumu FP s názvem Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku. Mou specializací jsou modely přidané hodnoty vzhledem k udržitelnosti podniku.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno nejnovějšími a neustále aktualizovanými prostředky komunikačních a informačních technologií, jak v laboratořích, tak na pracovištích všech akademických pracovníků, která jsou vybavena kvalitními PC a dalšími elektronickými a multifunkčními médii zejména od firem HP, DELL a AutoCont. FP disponuje softwarem SPSS Basic Statistics, MAPLE, Witness, Matlab a dalšími, které tvoří technické, informační a komunikační zázemí. Centrum moderních technologií FP vyvinulo jedinečný software, který může řešit úlohy i širokospektré kvalitativní povahy, především pro řešení úloh fuzzy logiky. Výzkum v oblasti Ekonomiky a managementu podniků je hlavní nosnou výzkumnou linií FP od jejího založení.