CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Ľubomír Škvarenina
Ing. Ľubomír Škvarenina Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav: Ústav fyziky
Telefon: +420 54114 3258
E-mail: skvarenina@phd.feec.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://cz.linkedin.com/in/lubomirskvarenina

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Momentálne pôsobím vedecko-pedagogicky na Ústave fyziky, kde som členom výskumnej skupiny zaoberajúcej sa rozvojom pokročilých metód pre diagnostiku elektrotechnických materiálov a súčiastok. Špecializujem sa na diagnostiku tenkovrstvových solárnych článkov s absorpčnou vrstvou z chalkopyritu - Cu(In,Ga)Se2. Konkrétne sa zaoberám detekciou a lokalizovaním defektov v štruktúre , ich následnú charakterizácia a prípadné odstraňovanie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše pracoviská sú vybavené zvlášť pre charakterizáciu v makroskopickej a mikroskopickej mierke rôznymi technológiami. Využívame radu zariadení a spektroskopických metód pre sledovanie elektroluminiscenčných a termálnych charakteristík, šumových charakteristík, transportných charakteristík pri lokálnom kontaktovaní. Taktiež využívame elektrónový mikroskop SEM v kombinácii s technológiou FIB.