CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Marek Šír, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav: Ústav chemie ochrany prostředí
Telefon: 220 444 077
E-mail: marek.sir@vscht.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím na Ústavu chemie ochrany prostředí, kde se zabývám výzkumem a aplikací technologií pro zpracování kontaminovaných matric životního prostředí, zejména aplikací membránových separačních procesů v oblasti čištění průsakových a podzemních vod a využitím povrchově aktivních látek pro odstraňování kontaminantů z půdy a také zpracováním odpadů.
Dlouhodobě rozvíjím spolupráci s podnikovou sférou v rámci řešení grantových projektů. Věnuji se také výuce toxikologie a ekologie, laboratoří vzorkování životního prostředí a výuce zahraničních studentů v programu IMETE.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše pracoviště je vybaveno špičkovým přístrojovým vybavením využívaným zejména pro analýzu kontaminantů životního prostředí. Jedná se např. o MP AES, AAS, spektrofotometry, kapilární elektroforézu, TOC analyzátor a v rámci ústavu pak vybavení pro kapalinovou a plynovou chromatografii. Dále pracoviště disponuje moderní technologickou halou vybavenou laboratorními jednotkami i většími automatizovanými poloprovozními celky (např. membránové jednotky, koagulační/flokulační jednotky, stripovací věž, zařízení pro sledování šíření tepla v horninovém prostředí), které umožňují zpracování kapalných i pevných vzorků a výzkum dekontaminačních technologií ve větším měřítku.