CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Hana Silovská, Ph.D.
Ing. Hana Silovská, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Ústav: Katedra regionálních studií
Telefon: +420 240 955 624
E-mail: hana.silovská@vse.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://isis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=48856
https://www.linkedin.com/in/hana-silovsk%C3%A1-22823b55?trk=nav_responsive_tab_profile

Vědecký profil
Profesní zaměření:
V rámci mého působení na VŠE Praha se dlouhodobě zaměřuji na tématiku místního socioekonomického rozvoje, se zaměřením na metodologii jeho měření a hodnocení. Dalšími oblastmi mého odborného zájmu jsou ekonomika cestovního ruchu, rozvoj měst a obcí a regionální politika. V současnosti jsem garantem interního výzkumného projektu VŠE na téma metodologie hodnocení místního rozvoje. Významně se podílím na pedagogické činnosti fakulty, kde momentálně vyučuji tři předměty, z čehož jeden v anglickém jazyce.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Technické zázemí a vybavenost, kterou poskytuje Vysoká škola ekonomická v Praze, je pro řešení mých výzkumných aktivit zcela vyhovující. Odborná zaměření a zkušenosti dalších členů z mého pracovního kolektivu umožňují aplikovat interdisciplinární přístup. Pracoviště má rovněž navázány dlouhodobé partnerské vztahy s vybranými obcemi a městy, stejně tak s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi v různých evropských i mimoevropských zemích.