CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Ústav historických věd
Telefon: 466 036 691
E-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uhv.upce.cz/cs/zuzana-pavelkova-cevelova/
www.linkedin.com

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu historických věd. v rámci specializace se zaměřuji na dějiny každodennosti, náboženské dějiny, dějiny manželství a gender history 19. století. Nedávno jsem dokončila postdoktorský projekt GAČR, který se zaměřoval na manželské spory zachycené v soudních aktech 19. století. V předchozím období jsem také spolupracovala na projektu Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Kromě toho jsem byla koordinátorkou řady (vzdělávacích, propagačních) projektů, které FF UPA přijímá a řeší.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno standardním způsobem pro výuku humanitních oborů. Obvyklými pracovišti historika jsou archivy a knihovny české i zahraniční. Další možnost spolupráce vidím v interdisciplinárním přístupu k všeobecně diskutovaným společenskovědním tématům, které lze sledovat také v historické perspektivě (vývoj právního vědomí, sekularizace, a široce pojaté dějiny těla).