CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. arch. Jakub Novák
Ing. arch. Jakub Novák Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta architektury
Ústav: Ústav prostorové tvorby
Telefon: 776 293 209
E-mail: xanovakj@stud.fa.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/jakub-novak-70434/projekty

Vědecký profil
Profesní zaměření:
V rámci doktorského štúdia som sa na ústave teórie a ústave priestorovej tvorby podieľal na výučbe a inovácií voliteľných kurzov navrhovania stereotomnych priestorových štruktúr, riešeniu výskumných projektov na túto tému a publikovaniu ich výsledkov. Mojou špecializáciou je metodológia architektonického a dizajnového navrhovania. Špeciálne sa venujem metódam pretvárania plošného média na priestorové systémy.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše pracovisko má k dispozícii modelové centrum vybavené CAM technológiami napr. portálovou frézkou, laserový rezačom alebo 3D tlačiarňou. Pracujeme na projektoch základného výskumu z oblasti nových konštrukčných systémov, teoretické práce zásadne dopĺňame praktickými skúškami na modeloch a prototypoch.