CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Tomáš Náhlovský, Ph.D.
Ing. Tomáš Náhlovský, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ústav: Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI)
Telefon: +420 485 353 709
E-mail: tomas.nahlovsky@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.mti.tul.cz/tomas-nahlovsky

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu mechatroniky a technické informatiky, kde jsem členem oddělení řízení procesů. Zabývám se řízením systémů, analýzou procesů a identifikací systémů. Specializuji se na Fuzzy řízení. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti jsem byl, nebo stále jsem zapojen do několika výzkumných center, ve kterých jsem pracoval na úkolech aplikace regulace teploty přehřáté páry elektrárenských celků, dále se zabývám problematikou inteligentního řízení procesu výroby a distribuce tepla a elektřiny, a v rámci dalšího projektu řeším otázky řízení toku energie (energetický management) s cílem zvýšení energetické účinnosti. V oblasti pedagogické se zabývám odbornými kurzy v oblastech zaměřených na automatizaci, programování aplikací pro řízení procesů v reálném čase, případně simulace dynamických systémů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno řadou laboratorních modelů pro řízení procesů (regulace výšky hladiny, polohy, teploty, tlaku, řízení otáček motoru atd.). Laboratoře jsou vybaveny měřícími kartami umožňující propojení Matlab s reálnou úlohou, mezi další hw a sw vybavení patří PLC systémy různých výrobců, LabVIEW, operační systém reálného času (RTOS RTX64) pro tvorbu řídicích aplikací v reálném čase.