CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Prokop Moravec
Ing. Prokop Moravec Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: Energetický ústav (odbor Fluidního inženýrství)
Telefon: 775417084
E-mail: y115861@stud.fme.vutbr.cz, Prokop.Moravec@seznam.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/prokop-moravec-115861

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Energetickém ústavu, přesněji na odboru Fluidního inženýrství. Tématem mé disertační práce (má specializace) je Optimalizace průtočných částí hydraulických strojů. Věnuji se také výuce studentů a to především výuce předmětů Hydromechanika a Hydraulické pochody.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště (odbor), na kterém působím, je zaměřeno na proudění tekutin. Zabývá se návrhem a konstrukcí hydraulických strojů a zařízení (čerpadla, turbíny, …), projektováním vodních děl (vodní elektrárny, čističky odpadních vod, …), dynamikou hydraulických strojů a zařízení a celkovým studiem proudění tekutin. Odbor Fluidního inženýrství má k dispozici těžkou hydraulickou laboratoř, kde je několik měřicích okruhů. Laboratoř je využívána pro pedagogickou a výzkumnou činnost a současně je také využívána jako zkušebna hydraulických strojů pro průmysl a pro výrobce hydraulických zařízení.