CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
Jaromír Maštalíř Univerzita/vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Pedagogická fakulta UP
Ústav: Ústav speciálněpedagogických studií
Telefon: 585635350, 739479587
E-mail: jaromir.mastalir@upol.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uss.upol.cz/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu speciálněpedagogických studií, kde jsem členem pracovního týmu zabývajícího se výzkumnými aktivitami v oblasti speciálněpedagogické intevence osob se zdravotním postižením. Dlouhodobě se věnuji problematice osob s mentálním postižením, zejména oblastí, která se týká přechodu těchto jedinců z institucionální péče do praktického života a pracovního procesu s cílem dosáhnout co nejvyšší míry integrace do majoritní společnosti prostřednictvím speciálněpedagogických přístupů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je odborně vybaveno na špičkové úrovni, mezinárodní vědecká spolupráce je realizovaná na národní i zahraniční úrovni formou společných výzkumů a publikací. Spolupráce je navázána s řadou zahraničních univerzitních pracovišť a opírá se o vzájemné osobní kontakty a profesní zkušenosti získané prostřednictvím zahraničních stáží.