CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Dagmar Malinová, Ph.D.
Mgr. Dagmar Malinová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta: Pedagogická fakulta
Ústav: Katedra primárního a preprimárního vzdělávání, odd. matematiky a ICT
Telefon: 475 282 290
E-mail: dagmar.malinova@ujep.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Na Katedře primárního a preprimárního vzdělávání vyučuji zejména matematické předměty. Ve své vědecké práci se specializuji na didaktiku matematiky a problematiku vzdělávání dětí s matematickým nadáním. S žáky s intelektovým nadáním jsem se setkávala během svého působení na středních a základních školách, kde jsem učila matematiku a fyziku. V oblasti rozvoje nadání spolupracuji s NIDV a NUV. Podílím se na řešení projektů zaměřených na přírodovědné, technické vzdělávání a rozvoj intelektového nadání.