CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Martin Macaš, Ph.D.
Ing. Martin Macaš, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Ústav: Kognitivní systémy a neurovědy
Telefon: 737 853 299
E-mail: mmacas@seznam.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Rozpoznávání, časové řady, metaheuristická optimalizace, aplikace v oblasti biomedicíny a energetické efektivity

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Zázemí CIIRC, spolupráce v oblasti aplikací metod umělé inteligence na praktické problémy nejen pro biomedicínu, energetiku, chytrá města. Základní výzkum v oblasti strojového učení, optimalizace, přírodou inspirovaných metod, predikce a klasifikace časových řad.


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Hejnová optimalizace
Přednáška představí dobře známou a široce aplikovanou metodu pro optimalizaci inspirovanou chováním hejn a rojů v přírodě – particle swarm optimalizaci. Zaměří se na málo známé praktické problémy s její nesprávnou implementací a na ukázky jejích úspěšných aplikací. Nabídne tím možnost spolupráce při praktické aplikaci metody nebo při vývoji nových vylepšení.

Název Selekce příznaků pro časové řady
Selekce příznaků umožňuje snížit počet vstupů pro predikční i klasifikační modely a tím snížit časové či paměťové nároky učení modelu,náklady na měření či přenos dat, nebo dokonce chybu výsledné predikce . Přestože dnes již existuje široká škála metod selekce příznaků, v praktických aplikacích je často využíváno jen velmi omezené množství nejjednodušších metod nebo je selekce příznaků úplně opomíjena. Přednáška shrne metody selekce pro časové řady, ukáže vodítka pro výběr vhodné metody a navrhne možnosti budoucí spolupráce v této oblasti.