CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta: Fakulta životního prostředí
Ústav: Katedra technických věd
Telefon: 220 390 149
E-mail: krystynik@icpf.cas.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://fzp.ujep.cz/ktv/obecne/lidi/krystynik/krystynik.htm
ResearcherID: H-3447-2014

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím pedagogicky i vědecky na Katedře FŽP UJEP, kde se věnuji přednáškové činnosti z Toxikologie a vedení diplomových prací. Zároveň jsem členem technologické skupiny zabývající se posílením aplikovaného a technologického výzkumu na KTEV (chemické technologie, technologie pro ochranu ŽP, odpady atd.). Má specializace jsou fyzikálně-chemické procesy pro ochranu životního prostředí, mezi které patří především dekontaminace průmyslově znečištěných vod. Kromě toho také působím na Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., kde je mé vědecké působení totožné s působením na FŽP UJEP.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni celou řadou analytických přístrojů, mezi něž patří např: HPLC, UV-VIS spektrofotometrie, LC-MS a pod. Díky vědeckému působení na ÚCHP AV ČR je možno využít Texturní středisko, kde probíhá měření texturních vlastností pevných materiálů, Ramanovu spektroskopii, SEM+EDX, XPS, ICP-OES a řadu dalších.