CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Lukáš Krátký Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta strojní
Ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Telefon: +420-224-352-550
E-mail: Lukas.Kratky@fs.cvut.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
• technologie, stroje a zařízení pro termochemickou a biochemickou transformaci odpadů na bioprodukty se zaměřením na předúpravy surovin v technologiích výroby biopaliv
• přenos hybnosti, tepla a hmoty v zařízeních a aparátech
• projektování technologií, návrh a konstrukce procesních strojů a zařízení
• experimentální stanovení termo-fyzikálních vlastností látek


Technické zázemí a možnosti spolupráce
• laboratorní jednotky pro mechanickou dezintegraci a hydrotermické zpracování odpadů – vliv předzpracování na výtěžnost biopaliv
• mechanicky míchané aparáty laboratorních až poloprovozních velikostí – stanovení procesních charakteristik (energetická náročnost míchání, homogenita vsádky)
• tepelné výměníky, odparky a sušárny pro biotechnologie – návrhové a kontrolní výpočty, testování procesních charakteristik
• projektování biotechnologických provozů – scale-up, proudová schémata, energetická optimalizace, ekonomické zhodnocení
• projektování a konstrukce procesních strojů a zařízení – návrh, scale-up, pevnostní a hydraulické výpočty, výrobní dokumentacePříležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Moderní trendy předúprav odpadů pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie
Přednáška představuje koncept zpracování odpadů v biorafinériích a shrnuje nejnovější poznatky v oblasti technologií předúprav při termochemickém a biochemickém zpracování odpadů. Diskutovány jsou možnosti využití jednotlivých metod předúprav v průmyslovém měřítku. Prezentovány jsou výhody a nevýhody jejich průmyslového využití.

Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů
Přednáška se zabývá využitím hydrotermických metod předúprav na zvýšení účinnosti biochemické transformace odpadů na bioprodukty. Prezentovány jsou vlastní poznatky vlivu hydrotermického zpracování odpadů na účinnost procesu a na výtěžnost biopaliv, scale-up technologií, jejich energeticko-ekonomická evaluace a zásady pro konstrukci aparátů.


Má časová omezení v roce 2016: dle rozvrhu výuky v AR15/16 a AR16/17