CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta: Fakulta farmaceutická
Ústav: Ústav humánní farmakologie a toxikologie
Telefon: 541 56 2894
E-mail: kotolovah@vfu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu humánní farmakologie a toxikologie. Zabývám se studiem nových proteinů uplatňující se při diagnostice metabolického syndromu. Zaměřuji se na metabolický syndrom jako komorbiditu psychických poruch, studuji nežádoucí účinky psychofarmak z hlediska možného ovlivnění tukové tkáně a ovlivnění sekrece a signalizace relevantních adipokinů.
V rámci pedagogické činnosti garantuji předmět Farmakoterapie a klinická farmakologie, vedu semináře z farmakologie, garantuji výběrové předměty – Klinická farmacie a Farmakologické a sociální aspekty volně prodejných léčiv. Jsem vedoucí a oponent diplomových, rigorózních a dizertačních prací.
Spolupracuji s Českou lékárenskou komorou v rámci kontinuálního vzdělávání lékárníků.


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše pracoviště, je vybaveno akreditovaným zvířetníkem, laboratoří tkáňových kultur, histologickou laboratoří, biochemickou laboratoří, laboratoří pro farmakogenomiku a proteomiku.
V laboratoři, kde působím, se zaměřujeme na metodiky ELISA pro detekci adipokinů a dalších proteinů.