CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Ústav historických věd
Telefon: 466036691
E-mail: vladanhanulik@seznam.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.upce.cz/lideUPa.html?id=4BA9D553-81FA-4ADD-97A0-A0B92C8C8259

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Ve výzkumné činnosti soustředím pozornost na analýzu otázek spojených s dějinami těla a sociální historií medicíny, a to především v kontextu středoevropských dějin 19. století. Disertační práci jsem věnoval tématu příčin rozvoje nekonvenčních léčebných praktik a postupů, které v 19. století počaly vytvářet konkurenci lékařství založeného na vědeckých důkazech. V současné době se zabývám otázkami šíření pandemie cholery v 19. století a problémem konstituování stávajícího prostorového dispozitivu prostředí, spojeného s výkonem léčebné praxe (ordinace, nemocnice, etc.). V pedagogické činnosti se soustředím na uplatnění kritického myšlení, jakožto klíčového vzdělávacího principu, umožňujícího studujícím samostatný vědecký rozvoj.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště odpovídá technickému zázemí, které je obvykle spojeno s realizací humanitně orientovaných oborů. Reálně to znamená vybavení základními prostředky – jinými slovy – místo přístrojů používáme spíše knihy a archiválie. Možnost spolupráce se otevírá zejména v případě multidisciplinárního výzkumu zaměřeného na problematiku etiky lékařské praxe, sociologie lékařství a kognitivních věd sledujících proměny reflexe vlastní tělesnosti a sociálních determinant ovlivňujících daný fenomén.