CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mgr. Milan Geršl, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta: Agronomická fakulta
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Telefon: +420 545 132 361
E-mail: milan.gersl@mendelu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=55980

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působí vědecky i pedagogicky na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU.

Pedagogická činnost:
ZRK Zneškodňování ropných kontaminací
GEIS Geografické informační systémy
TEVO Technologie vody
ZRKK Zneškodňování ropných kontaminací

Projekty smluvního výzkumu:
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU