CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Telefon: 38777 4752
E-mail: gfedorova@frov.jcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.frov.jcu.cz/cs/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky-vuhr/lab-envir-chemie-biochemie

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Výzkumné zaměření: Osud znečišťujících látek ve vodním prostředí. Vývoj analytických metod pro stopovou analýzu léčiv, pesticidů, perfluorovaných sloučenin v různých environmentálních vzorků, včetně odpadních vod, povrchových vod a tkáních ryb.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je špičková analytická laboratoř vybavená nemodernější instrumentací pro stopové analýzy. Je dispozici LC/LC-MS/MS (dvojdimenzionální LC – také in line SPE - s tandemovou hmotnostní spektrometrií); LC/LC/HRMS (Q-Exactive mass spectrometer); GC-MS. Systém na bázi trojitého kvadrupólu, který umožňuje vysoce citlivé stanovení polárních a nepolárních látek v enviromentalních vzorcích.