CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav: Katedra archeologie
Telefon: 724765546; 377635169
E-mail: capekla@kar.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://zcu.academia.edu/LadislavČapek
http://www.kar.zcu.cz/osobni.php?IDWorker=247

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Pracuji jako pedagog a vědecko-výzkumný pracovník na Katedře archeologie FF ZČU, odborně se zabývám urbánní archeologií, transformacemi archeologických pramenů, sídelní a krajinnou archeologií a materiální kulturou středověku až novověku. Ve výzkumu se zaměřuji na aplikaci nových postupů ve studiu artefaktů (počítačové zpracování a vyhodnocování).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Technické zázemí tvoří laboratorní pracoviště katedry archeologie vybavené přístroji pro dokumentaci nemovitých kulturních a archeologických památek (geodetické a geofyzikální přístroje) a analýzy artefaktů (optický mikroskop, 3D skener).