CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Využití leteckého laserového skenování (LiDAR) pro mapování a dokumentaci zaniklých historických sídel v lesním prostředí
Termín konání: 15. 12. 2016

Místo: SO127, laboratoř Katedry archeologie FF ZČU, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň

Délka semináře: od 10:00 – do cca 12:00 hod.

Přednášející: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. a kol., Katedra archeologie FF ZČU

Anotace:
Cílem kurzu bude představení rozvíjející se metody krajinné a nedestruktivní archeologie, a to leteckého laserového skenování (tzv. LiDAR) při studiu zaniklých historických sídel. Smyslem je ukázat přednosti této metody pro mapování a dokumentaci středověkých a novověkých památek (zaniklých středověkých a novověkých vsí, plužin, komunikací, výrobních a hospodářských objektů) v lesním prostředí a způsob ochrany jejich mizejícího kulturního dědictví. V rámci kurzu bude představeno zpracování komerčně dostupných lidarových dat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (DMR 5G) do podoby digitálních modelů reliéfu v SW ArcMap 10, Surfer 10 a RVT – Relief Visualisation Toolbox. Kurz je určen pro doktorandy, postdoktorandy a vědecké pracovníky zabývající se prací s geografickými informačními systémy (GIS).

Přihlášky: Přihlášky zasílejte prosím na emailovou adresu: capekla©kar.zcu.cz nebo capekla.st©gmail.com

Kapacita kurzu: 20 míst.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.